noscript
O nás O nás

Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1. Provozovatel

 • Internetový obchod na adrese https://www.zonno.cz (dále jen "internetový obchod") je provozován společností APATEKA, s.r.o., se sídlem na adrese Ladomírová 184, 09003, zapsanou v obchodním rejstříku Okresního soudu Prešov, oddíl: Sro, vložka č. 34297/P, IČO: 50 727 001 (dále jen "provozovatel" nebo "prodávající"), bankovní spojení: Fio banka, a.s., č. účtu: 2801306105/2010.

1.2. Kupující

 • 1.2.1. Kupující je každý návštěvník internetového obchodu, bez ohledu na to, zda jedná jako spotřebitel nebo jako podnikatel (dále jen "kupující").
 • 1.2.2. Spotřebitelem je kupující - fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání (dále jen "spotřebitel").
 • 1.2.3. Podnikatelem je kupující - osoba, která není spotřebitelem. Za podnikatele se považuje rovněž každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností při samostatném výkonu svého povolání, případně osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele (dále jen "podnikatel").

1.3. Obchodní podmínky

 • 1.3.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu (dále jen "kupní smlouva").
 • 1.3.2. Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy. Pokud není v kupní smlouvě nebo v jejích přílohách výslovně uvedeno odchylné ujednání nebo platnost některých ustanovení těchto obchodních podmínek není kupní smlouvou nebo jiným výslovným ujednáním mezi provozovatelem a kupujícím vyloučena nebo jinak modifikována, platí v ostatním pro vzájemné vztahy smluvních stran tyto obchodní podmínky.
 • 1.3.3. Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník, zákona č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele a o změně zákona Slovenské národní rady č. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího ao změně některých zákonů (dále jen "Zákon o ochraně spotřebitele při prodeji zboží na základě smlouvy uzavřené na dálku"), vše v znění pozdějších předpisů.
 • 1.3.4. Právní vztahy prodávajícího s podnikatelem vysloveně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů.

2. Uzavření kupní smlouvy

2.1. Nabídka zboží

 • Nabídkou zboží se rozumí vybrané zboží nabízené prostřednictvím katalogu na stránkách internetového obchodu. Nabídka zboží má informativní charakter a provozovatel není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

2.2. Objednávka

 • 2.2.1. Objednávku může kupující vytvořit pomocí formuláře na stránkách internetového obchodu. Při vytvoření objednávky pomocí formuláře kupující nejdříve vybere zboží, o který má zájem. Po zvolení požadovaného množství a způsobu platby kupující potvrdí svou objednávku, čímž podá závazný návrh na uzavření kupní smlouvy mezi kupujícím a provozovatelem.
 • 2.2.2. Kupující zasláním objednávky potvrzuje, že si tyto obchodní podmínky přečetl a v celém rozsahu s nimi souhlasí a že byl seznámen s tím, že součástí objednávky je povinnost zaplatit kupní cenu.

2.3. Uzavření kupní smlouvy

 • 2.3.1. Provozovatel se zavazuje přijmout návrh kupní smlouvy kupujícího, pokud tento návrh není v rozporu s obchodními podmínkami a provozovatel nemá konkrétní důvod se domnívat, že kupující kupní smlouvu poruší. Provozovatel potvrdí přijetí návrhu kupní smlouvy zprávou na elektronickou adresu kupujícího.
 • 2.3.2. Smluvní vztah mezi provozovatelem a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), kterou provozovatel zašle kupujícímu na elektronickou adresu uvedenou kupujícím při vytvoření objednávky.
 • 2.3.3. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (např. Náklady na internetové připojení nebo náklady na telefonickou komunikaci) si hradí kupující sám.

2.4. Způsob dopravy

 • 2.4.1. Pokud není v kupní smlouvě uvedeno jinak, způsob dodání zboží určuje prodávající. V případě, že je způsob dopravy objednaného zboží dohodnutý na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko spojené s takovým způsobem dopravy, včetně případných dodatečných nákladů za zvolený způsob dopravy.
 • 2.4.2. O odeslání zboží se provozovatel zavazuje informovat kupujícího na elektronickou adresu uvedenou kupujícím při vytvoření objednávky.
 • 2.4.3. Odesláním objednaného zboží se rozumí jeho odeslání na adresu uvedenou kupujícím při vytvoření objednávky. Provozovatel si vyhrazuje právo připočítat náklady na zaslání zboží kupujícímu k částce objednávky dle aktuálního ceníku přepravce.
 • 2.4.4. V případě požadavku kupujícího o zaslání zboží do zahraničí si provozovatel vyhrazuje právo připočítat k ceně dopravy náklady za dopravu do zahraničí, o kterých předem vyrozumí kupujícího.
 • 2.4.5. Provozovatel zasílá zboží výhradně smluvním dopravním partnerem DPD a na odběrná místa Zásilkovny. Cena za doručení zboží v rámci Česka je jen 48Kč (Zásilkovna) a 99Kč (DPD) při platbě předem, 78Kč (Zásilkovna) a 135Kč (DPD) při platbě na dobírku.
 • 2.4.6. Provozovatel si neúčtuje žádné poplatky spojené s doručením zboží v rámci České republiky při nákupu nad 1900Kč, kromě následujících případů:
  • a) kupující vrátí část objednávky a hodnota uchovávaného zboží je menší než 1900Kč.

2.5. Způsob platby

 • 2.5.1. Provozovatel nabízí na výběr z těchto způsobů platby: platební kartou přes internet, bankovním převodem po dokončení objednávky a úhradou na dobírku při převzetí zboží od přepravce.
 • 2.5.2. Při volbě platby platební kartou přes internet bude kupující po dokončení objednávky přesměrováni na platební server třetí strany, kde vyplní potřebné platební údaje. Po ověření jejich platnosti bude objednávka potvrzena a částka kupní ceny bude odečtena z účtu kupujícího.
 • 2.5.3. Při volbě platby bankovním převodem, uhradí kupující cenu objednávky před jejím vybavením na bankovní účet provozovatele. Pro vyřízení objednávky je třeba uhradit platbu pod variabilním symbolem, kterým je číslo objednávky a který kupující získá při dokončení objednávky. V případě platby za zboží formou bankovního převodu se považuje kupní cena uhrazena dnem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 • 2.5.4. V případě platby na dobírku při převzetí zboží od přepravce si provozovatel vyhrazuje právo připočítat náklady za vybavení dobírky k částce objednávky dle aktuálního ceníku přepravce.
 • 2.5.6. Ceny nabízeného zboží a služeb jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty (dále jen "DPH"), pokud není při ceně výslovně uvedeno, že cena je uvedena bez DPH.

2.6. Práva a povinnosti vyplývající z uzavření kupní smlouvy

 • 2.6.1. Provozovatel je povinen dodat kupujícímu objednané zboží za dohodnutou cenu a kupující je povinen zboží převzít a kupní cenu včetně nákladů na zvolený způsob přepravy zboží uhradit.
 • 2.6.2. V případě porušení podmínek kupní smlouvy nebo obchodních podmínek kupujícím si provozovatel vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy. Kupujícímu v takovém případě vzniká povinnost uhradit provozovateli veškeré náklady spojené s jeho objednávkou, zejména pak náklady na zaslání zboží, pokud je kupující nepřevezme.
 • 2.6.3. V případě nepřevzetí zboží ze strany kupujícího, bude prodávající při příštím nákupu požadovat od kupujícího platbu předem, navýšenou o náklady za doručení z předchozí nepřevzaté zásilky.
 • 2.6.4. Kupující má právo být zapomenut jako zákazník, který si nepřevzal zásilku za těchto podmínek:
  • kupující uhradí všechny poplatky spojené s doručením a vybavením nepřevzatých zásilek,
  • kupující nemá vůči prodávajícímu žádný dluh ani pozdĺžnosť.
 • 2.6.5. Kupující je povinen při objednávce zboží uvést správné a pravdivé údaje. Údaje nezbytné pro uzavření kupní smlouvy uvedené kupujícím jsou prodávajícím považovány za správné.
 • 2.6.6. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádným speciálním kodexem chování.
 • 2.6.7. Prodávající se zavazuje odeslat doklad o koupi na elektronickou adresu kupujícího, ve kterém je uveden datum prodeje, označení výrobku (název a množství výrobku), kupní cena (s uvedením ceny jednotlivého výrobku a celková cena, kterou spotřebitel zaplatil) a údaje o prodávajícím (obchodní jméno a sídlo prodávajícího).
 • 2.6.8. Všechna oznámení prodávajícího jakýmkoliv způsobem související s objednávkou, resp. s kupní smlouvou, mohou být kupujícímu zaslány elektronickou adresu, uvedenou kupujícím v objednávce.

2.7. Dárkové poukazy a slevové kódy

 • 2.7.1. Kupující může při tvorbě objednávky zadat kódy obsažené na zakoupených dárkových poukazech a slevové kódy poskytnuté provozovatelem v souladu s jejich pravidly.
 • 2.7.2. Pokud není provozovatelem výslovně uvedeno jinak, dárkové poukazy ani slevové kódy:
  • a) nelze uplatňovat opakovaně;
  • b) nelze vzájemně kombinovat.
 • 2.7.3. Slevové kódy navíc nelze uplatňovat na zboží ve výprodeji.
 • 2.7.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy z jakýchkoliv důvodů nebo jakéhokoli jiného důvodného vrácení zboží kupujícím prodávajícímu zakoupeného na základě slevového kódu, má kupující nárok pouze na vrácení částky, kterou za nákup zboží skutečně uhradil peněžními prostředky. Prodávající může rozhodnout o tom, zda a v jaké hodnotě vystaví kupujícímu nový slevový kód.
 • 2.7.5. Pokud má dárkový poukaz nebo slevový kód omezenou dobu platnosti, kupující je oprávněn dárkový poukaz nebo slevový kód použít pouze před jejím uplynutím. Prodávající neposkytuje peníze, ani žádný jiný způsob kompenzace za nevyužitou hodnotu dárkového poukazu nebo slevového kódu.
 • 2.7.6. Dárkový poukaz ani slevový kód nelze vyměnit za peníze. V případě, že kupující odebere zboží za nižší cenu, než je hodnota dárkového poukazu nebo slevového kódu, nemá nárok na doplacení hodnoty dárkového poukazu nebo slevového kódu ani na nový dárkový poukaz nebo slevový kód na zbytek hodnoty původního uplatněného dárkového poukazu nebo slevového kódu.
 • 2.7.7. V případě, že dárkový poukaz nebo slevový kód bude uplatněn v rozporu s pravidly provozovatele pro použití předmětných dárkových poukazů a slevových kódů, má provozovatel právo takto uplatněn dárkový poukaz nebo slevový kód odmítnout a od uzavřené kupní smlouvy odstoupit. V případě, že vzniknou při výkladu pravidel nejasnosti, platí jejich výklad stanovený provozovatelem.

3. Dodání zboží

3.1. Dodací doba

 • 3.1.1 Provozovatel se zavazuje odeslat kupujícímu zboží v nejbližším možném termínu. Provozovatel zpravidla odesílá zboží do druhého dne od uzavření smlouvy, tak aby mohl být zboží doručeno do 2 až 5 pracovních dnů. Dodací doba, pokud je u zboží uvedena, má pouze informativní charakter a bude provozovatelem upřesněna v přijetí objednávky.
 • 3.1.2. Provozovatel nenese zodpovědnost za škody způsobené zpožděním zaslání nebo doručení zboží z jakéhokoliv důvodu.

3.2. Přeprava, doručení a převzetí zboží

 • 3.2.1. Kupující nabývá vlastnické právo k zakoupenému zboží jeho převzetím. Okamžikem převzetí zboží také na kupujícího přechází nebezpečí škody na zboží.
 • 3.2.2. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv chyb to neprodleně řešit s přepravcem a informovat prodávajícího. V případě zjištění porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky se doporučuje kupujícímu zásilku od přepravce nepřevzít a vyplnit záznam o poškození zásilky. Podpisem dodacího listu kupující potvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží bylo neporušený a nepoškozený.
 • 3.2.3. Reklamaci mechanického poškození zboží, neodpovídajícího zboží a pod., Které nebyly zjevné při převzetí zásilky se zbožím od přepravce je kupující povinen uplatnit neprodleně po jejich zjištění. Provozovatel neručí za poškození zboží vzniklé při jeho přepravě, pokud kupující neprodleně toto poškození neoznámí v souladu s odst. 3.2.2. a 3.2.3. těchto obchodních podmínek.
 • 3.2.4. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručit opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručením zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

3.3. Náhrada škody při nepřevzetí zboží

 

 • 3.3.1. Prodávající má právo na náhradu škody (podle ust. § 420 a násl. Občanského zákoníku), v případě že si kupující objednal zboží, které nestornoval resp. neodstoupil od smlouvy a zároveň od dopravce nepřevzal toto zboží nebo po výzvě prodávajícího, si v případě zvolení osobního odběru, zboží nepřevzal ve stanovené lhůtě k odběru. Tímto jednáním kupující porušil svoji povinnost uvedenou v bodě 2.6.1., Podle kterého je kupující povinen převzít objednané zboží.
 • 3.3.2. Při určování výše náhrady škody prodávající zohledňuje především dopravní náklady a s tím spojené poplatky v případě zaslání zboží, náklady spojené s balením, expedicí a administrací objednávky jakož i všechny ostatní náklady, které mu vznikly s realizací předmětné objednávky a zároveň má právo si účtovat i ušlý zisk.
 • 3.3.3. Prodávající má právo i neuplatňovat si právo na náhradu škody nebo uplatnit toto právo jen z části.

4. Odstoupení od kupní smlouvy

4.1. Odstoupení od kupní smlouvy kupujícím

 • 4.1.1. Pokud je kupní smlouva uzavřena na dálku (prostřednictvím internetového obchodu) nebo mimo obchodní prostory prodávajícího a za současného splnění zákonem vyžadovaných skutečností, má spotřebitel podle Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji zboží na základě smlouvy uzavřené na dálku právo bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží. Neplatí pro nákup na IČO (nákup na firmu).
 • 4.1.2. Pokud spotřebitel v zákonné 14 denní lhůtě oznámí provozovateli v souladu s těmito obchodními podmínkami, že od smlouvy odstupuje, kupní smlouva se od počátku ruší. Pro odstoupení od smlouvy může spotřebitel využít doklad o koupi, který obdržel emailem a tento obecný formulář pro odstoupení od smlouvya reklamace.
 • 4.1.3. Lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v době trvání kupní smlouvy odešle prodávajícímu oznámení, že od kupní smlouvy odstupuje v poslední den lhůty. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší.
 • 4.1.4. Spotřebitel má právo v této lhůtě po převzetí zboží rozbalit a odzkoušet obdobným způsobem jako je obvyklé při nákupu v klasickém "kamenném" obchodě, a to v rozsahu nezbytném pro zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží. V případě, že spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy v zákonné 14 denní lhůtě, odpovídá spotřebitel za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastnosti a funkčnosti zboží.
 • 4.1.5. Spotřebitel bere na vědomí, že v souladu s ustanovením § 7 odst. 6 Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji zboží na základě smlouvy uzavřené na dálku nemůže odstoupit od kupní smlouvy, jejímž předmětem je zejména:
  - prodej zboží, který byl zhotoven / upravený podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného speciálně pro jednoho spotřebitele,
  - prodej zboží, které podléhá rychlé zkáze nebo rychlému snížení jakosti,
  - prodej zboží, který může být vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smíchaný s jiným zbožím,
  - prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, který (tj ochranný obal) byl po dodání porušen az hygienických důvodů nebo z důvodu ochrany zdraví není vhodné takové zboží vrátit (např. spodní prádlo a plavky).
 • 4.1.6. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od kupní smlouvy zašle nebo odevzdá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy zboží, které od něho obdržel, včetně všech jeho částí a příslušenství. Spotřebitel je povinen doručit prodávajícímu zboží kompletní včetně kompletní dokumentace, nepoškozené, v originálním obalu a nepoužívaný. Zboží je třeba zasílat na adresu prodávajícího, a to na APATEKA, s.r.o., Ladomírová 184, 09003 Ladomírová, Slovenská republika. Spotřebitel je povinen zaslat zboží na uvedenou adresu. Nezasílejte nám prosím zboží na poštu tzv. „BALÍK NA POŠTU“, čímž je zásilka uložena na poště a není doručována na naši adresu. O této skutečnosti nemůžeme být dostatečně a včas informováni z důvodu vytíženosti telefonické linky na kterou chodí sms zprávy. Uložením zásilky na poště Svidník nemusí být balíček převzat a po uplynutí doby 18 dnů bude vrácen zpět odesílateli. Pro včasné a bezproblémové vrácení zboží zasílejte zboží vždy a výhradně jen na uvedenou adresu, čímž předejdete komplikacím při odstoupení od smlouvy.
 • 4.1.7. Pokud odstoupí spotřebitel od kupní smlouvy oprávněně, provozovatel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, vrátit všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnější nabízenému způsobu dodání zboží, a to stejným způsobem, jako použil spotřebitel při své platbě. Prodávající vrátí spotřebiteli přijaté peněžní prostředky jiným způsobem, pokud s tím spotřebitel souhlasil, a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
 • 4.1.8. Pokud odstoupí spotřebitel od kupní smlouvy, provozovatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží nepředá (nedoručí) nebo neprokáže, že zboží provozovateli odeslal.
 • 4.1.9. Pokud spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy neoprávněně, a přesto odešle zboží provozovateli, nebude zboží přijato, případně bude na náklady spotřebitele odesláno zpět.
 • 4.1.10. Pokud je společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je uzavřena darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím s podmínkou o rozvázání smlouvy, a pokud dojde k odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího, darovací smlouva v souvislosti s dárkem ztrácí účinnost a kupující je povinen zboží s poskytnutým dárkem prodávajícímu vrátit.

4.2. Odstoupení od kupní smlouvy provozovatelem

 • 4.2.1. Provozovatel dbá na dobrou orientaci v oblasti trhu s prodávaným zbožím, přesto může výjimečně nastat situace, kdy nebude schopen objednané zboží dodat za dohodnutých podmínek v kupní smlouvě, resp. ho nebude moci z důvodů na jeho straně dodat vůbec. Provozovatel si proto vyhrazuje právo v takových případech odstoupit od kupní smlouvy.
 • 4.2.2. Provozovatel má právo odstoupit od kupní smlouvy také tehdy, pokud dodavatele objednaného zboží prodávajícímu výrazně změnil ceny, pokud nastaly výrazné změny cen přepravy zboží, nebo pokud zjistí provozovatel, že zboží bylo omylem nabízen za chybnou cenu, a kupující neakceptoval příslušnou změnu kupní smlouvy, tzv. zvýšení ceny zboží, zda nárůst nákladů na přepravu.
 • 4.2.3. Kupující bere na vědomí, že prodávající nemá povinnost s kupujícím uzavřít kupní smlouvu. Kupující dále bere na vědomí, že prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené s kupujícím, který v některém z předchozích vztahů týkajících se závazků s prodávajícím porušil svou povinnost podstatným způsobem.
 • 4.2.4. Pokud provozovatel odstoupí od kupní smlouvy, je povinen o tom neprodleně informovat kupujícího na elektronickou adresu uvedenou kupujícím při vytvoření objednávky. Dále je povinen vrátit kupujícímu plnou kupní cenu zboží, pokud již byla uhrazena.

5. Záruční podmínky

5.1. Úvodní ustanovení

 • 5.1.1. Společnost APATEKA, sro, se sídlem na adrese Ladomírová, 09003, zapsanou v obchodním rejstříku Okresního soudu Prešov, oddíl: Sro, vložka č. 34297 / P, IČO: 47 622 717 (dále jen "provozovatel" nebo "prodávající"), bankovní spojení: Fio banka, as, č. účtu: SK71 8330 0000 0022 0125 7936., provozuje internetový obchod na adrese https://www.zonno.cz (dále jen "internetový obchod").
 • 5.1.2. Prodávající vydává tento reklamační řád v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele ao změně zákona Slovenskej národní rady č. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů (dále též jako "Zákon o ochraně spotřebitele"), zákona č.102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů (dále též jako "Zákon o ochraně spotřebitele při prodeji zboží na základě smlouvy uzavřené na dálku"), přičemž prodávající tímto reklamačním řádem informuje spotřebitele o podmínkách a způsobu reklamace, o postupech uplatňování a vyřizování reklamací, stížností a podnětů spotřebitelů včetně informace o tom, kde lze reklamaci uplatnit a o provádění záručních oprav týkajících se zboží zakoupeného v internetovém obchodě.
 • 5.1.3. Tento reklamační řád včetně poskytnuté záruky se nevztahuje na zboží resp. nároky z vad zboží, které bylo zakoupeno na internetovém obchodě jakoukoli osobou, která se pro účely Zákona o ochraně spotřebitele resp. pro účely Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji zboží na základě smlouvy uzavřené na dálku, nepovažuje za spotřebitele. Práva a povinnosti vyplývající z uplatnění nároků z vad zboží jakož i postup a způsob vyřízení uplatněných nároků z vad zboží se v případě podle předchozí věty řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník v platném znění a případně dalších souvisejících předpisů upravujících postavení a uplatňování nároků z vad zboží mezi podnikatelskými subjekty.

5.2. Odpovědnost za vady prodaného zboží

 • 5.2.1. Práva a povinnosti smluvních stran týkající se práv spotřebitele z vadného plnění a odpovědnosti prodávajícího za vady prodaného zboží se řídí ustanovením § 619 a násl. Občanského zákoníku, a zároveň příslušnými ustanoveními Zákona o ochraně spotřebitele.
 • 5.2.2. Prodávající odpovídá za vady, které má prodané zboží při jeho převzetí spotřebitelem. V případě, že předmětem kupní smlouvy je použité zboží, prodávající neodpovídá za vady vzniklé jeho použitím nebo opotřebením. U zboží prodávaném za nižší cenu, prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena. Prodávající neodpovídá ani za vady zboží, na které byl spotřebitel při uzavírání kupní smlouvy upozorněn.

5.3. Záruční doba

 • 5.3.1. Na dodané zboží je spotřebiteli poskytnuta záruční doba 24 měsíců.
 • 5.3.2. V případě, že předmětem kupní smlouvy je použité zboží, prodávající a spotřebitel se mohou dohodnout i na kratší záruční době, ne však kratší než 12 měsíců.
 • 5.3.3. Záruční doba začíná běžet od data převzetí zboží spotřebitelem. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, uplatněna v záruční době.

5.4. Práva spotřebitele z odpovědnosti za vady zboží

 • 5.4.1. Za vadu zboží se nepovažuje změna vlastnosti zboží, která vznikla v průběhu záruční doby:
  • v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečného nebo nevhodného ošetřování,
  • v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno,
  • v důsledku jakéhokoliv poškození spotřebitelem či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu.
 • 5.4.2. V případě, že spotřebitel reklamuje zboží v souvislosti s odstranitelnou vadou, má spotřebitel právo na:
  • bezplatné, včasné a řádné odstranění reklamované vady,
  • výměnu zboží nebo součásti zboží, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost vady,
  • výměnu zboží, pokud spotřebitel pro opakované vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad nemůže zboží řádně užívat.
 • 5.4.3. V případě, že spotřebitel reklamuje zboží v souvislosti s neodstranitelnou vadou, která brání tomu, aby se zboží mohlo řádně užívat jako zboží bez vady, má spotřebitel právo na:
  • výměnu zboží,
  • odstoupení od smlouvy.
 • 5.4.4. V případě, že spotřebitel reklamuje zboží v souvislosti s jinou neodstranitelnou vadou jak je uvedeno v předchozím odstavci (např. V souvislosti s neodstranitelnou vadou, která nebrání tomu, aby se mohl zboží řádně užívat jako zboží bez vady), má spotřebitel právo na přiměřenou slevu z ceny věci.
 • 5.4.5. Spotřebitel má právo na úhradu nutných nákladů, které spotřebiteli vznikly v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady.

5.5. Postup při uplatnění odpovědnosti za vady zboží - reklamace

 • 5.5.1. Vady zboží musí spotřebitel uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co vadu zboží zjistil.
 • 5.5.2. Práva vyplývající z odpovědnosti za vady zboží uplatňuje spotřebitel u prodávajícího. Za okamžik uplatnění odpovědnosti za vady zboží - reklamaci se považuje okamžik doručení reklamovaného zboží spolu se všemi zákonem stanovenými doklady a příslušenstvím prodávajícímu.
  • poštou nebo kurýrem spolu s kopií daňového dokladu (fakturou) a důvodem reklamace (vyplněný Reklamační formulář) zaslanými na adresu: APATEKA, s.r.o., Ladomírová 184, 09003, Slovenská republika. Prodávající doporučuje spotřebiteli za účelem možnosti prokázání zaslání zásilky nebo v případě její ztráty, zaslat reklamované zboží prodávajícímu jako doporučenou zásilku.
 • 5.5.3. Ke každému zboží zakoupenému u prodávajícího je při jeho dodání spotřebiteli přiložen doklad o koupi zboží (faktura), který slouží zároveň jako záruční doklad (záruční list). Reklamovat lze pouze zboží zakoupené u prodávajícího, který je zcela zaplacen.
 • 5.5.4. Pro řádné a včasné vyřízení reklamace prodávající doporučuje spotřebiteli, aby spotřebitel co nejvýstižněji popsal vadu, pro kterou zboží reklamuje, přičemž prodávající je povinen zabývat se jen vadou zboží, která byla ze strany spotřebitele reklamovaná.
 • 5.5.5. Při uplatnění odpovědnosti za vady zboží je spotřebitel povinen prokázat, že reklamované zboží zakoupil u prodávajícího. Prodávající doporučuje za tímto účelem předložit zejména doklad o koupi (fakturu), který obdržel emailem.
 • 5.5.6. Pokud spotřebitel uplatní reklamaci, prodávající nebo jím pověřený zaměstnanec je povinen poučit spotřebitele o jeho právech vyplývajících z uplatnění nároků z odpovědnosti za vady zboží v záruční době podle občanského zákoníku a na základě rozhodnutí, které z těchto práv spotřebitel uplatňuje, určí prodávající nebo jím pověřený zaměstnanec způsob vyřízení reklamace ihned, ve složitých případech nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, v odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu zboží nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po určení způsobu vyřízení reklamace se reklamace vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později; vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel právo od kupní smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu zboží za nové zboží.
 • 5.5.7. Vybavením reklamace se pro účely tohoto reklamačního řádu rozumí ukončení reklamačního řízení:
  • předáním opraveného zboží,
  • výměnou zboží,
  • vrácením kupní ceny zboží,
  • vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží,
  • její odůvodněné zamítnutí.
 • 5.5.8. Prodávající vydá při uplatnění reklamace spotřebiteli potvrzení o uplatnění reklamace. Pokud je reklamace uplatněna prostřednictvím prostředků dálkové komunikace, prodávající je povinen potvrzení o uplatnění reklamace doručit ihned; pokud není možné potvrzení doručit ihned, prodávající ho doručí bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace; potvrzení o uplatnění reklamace se nemusí doručovat, pokud má spotřebitel možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem. Potvrzení o přijetí reklamace bude obsahovat mimo jiné identifikaci prodávajícího a spotřebitele, což je obsahem reklamace podle spotřebitele, jaký způsob vyřízení reklamace požaduje, datum a místo přijetí reklamace a podpis pracovníka prodávajícího.

5.6. Postup při vyřízení reklamace

 • 5.6.1. Pokud spotřebitel reklamaci zboží uplatnil během prvních 12 měsíců od uzavření kupní smlouvy, může prodávající vyřídit reklamaci zamítnutím pouze na základě písemného vyjádření znalce nebo stanoviska vydaného autorizovanou nebo akreditovanou osobou nebo stanoviska osoby oprávněné výrobcem k provádění záručních oprav (dále také jako "odborné posouzení "). Bez ohledu na výsledek odborného posouzení nemůže prodávající od spotřebitele vyžadovat úhradu nákladů na odborné posouzení zboží ani jiné náklady spojené s odborným posouzením zboží.
 • 5.6.2. Prodávající poskytne spotřebiteli kopii odborného posouzení odůvodňující zamítnutí reklamace nejpozději do 14 dnů ode dne vyřízení reklamace.
 • 5.6.3. Pokud spotřebitel reklamaci zboží uplatnil po 12 měsících od uzavření kupní smlouvy a prodávající ji zamítl, osoba, která reklamaci vybavila, je povinna v dokladu o vyřízení reklamace uvést, komu může spotřebitel zaslat zboží na odborné posouzení. Pokud spotřebitel zboží zašle na odborné posouzení určené osobě uvedené v dokladu o vyřízení reklamace, náklady odborného posouzení zboží, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady nese prodávající bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Pokud spotřebitel odborným posouzením prokáže zodpovědnost prodávajícího za reklamovanou vadu zboží, může reklamaci uplatnit znovu; během provádění odborného posouzení zboží záruční doba neběží. Prodávající je povinen spotřebiteli uhradit do 14 dnů ode dne znovu uplatněné reklamace veškeré náklady vynaložené na odborné posouzení zboží, jakož i všechny s tím související účelně vynaložené náklady. Znovu uplatněnou reklamaci nelze zamítnout.
 • 5.6.4. O tom, že reklamace byla vybavena a jakým způsobem, je prodávající povinen informovat spotřebitele, a to na elektronickou adresu uvedenou při reklamaci nebo prostřednictvím jiných kontaktních údajů, podle kterých bude možné spotřebitele upozornit na vyřízení reklamace.Prodávající v tomto oznámení uvede datum doručení reklamovaného zboží. Prodávající je povinen o vyřízení reklamace vydat písemný doklad nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.
 • 5.6.5. V případě, že spotřebitel nepřevezme reklamované zboží, je prodávající oprávněn si účtovat přiměřené skladné a finanční náhradu za opětovné doručení zboží. O tomto postupu musí prodávající spotřebitele předem upozornit.

5.7. Závěrečná ustanovení

 • 5.7.1. Tento reklamační řád tvoří nedílnou součást obchodních podmínek prodávajícího, přičemž je v souladu s ustanovením § 18 odst. 1 Zákona o ochraně spotřebitele umístěn na viditelném místě dostupném spotřebiteli, a to na internetových stránkách internetového obchodu.
 • 5.7.2. V případě odlišném znění obsahu v tomto reklamačním řádu av obchodních podmínkách prodávajícího, má přednost znění tohoto reklamačního řádu.
 • 5.7.3. Prodávající je oprávněn kdykoliv měnit znění tohoto reklamačního řádu, přičemž nové znění nabude účinnosti jeho zveřejněním.

6. Možnost alternativního řešení sporů

 

 • 6.1. Alternativním řešením sporu je postup subjektu alternativního řešení sporů podle Zákona o alternativním řešení spotřebitelských sporů (zákon č. 391/2015 Sb o alternativním řešení spotřebitelských sporů ao změně některých zákonů, dále také jako "Zákon o alternativním řešení spotřebitelských sporů"), jehož cílem je dosažení smírného vyřešení sporu mezi stranami sporu.
 • 6.2. Stranami sporu jsou spotřebitel, který podal návrh na zahájení alternativního řešení sporu, a prodávající, proti němuž návrh směřuje.
 • 6.3. Subjektům alternativního řešení sporů je orgán alternativního řešení sporů a oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu vedeném Ministerstvem hospodářství Slovenskej republiky (https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1). Orgány alternativního řešení sporů jsou:
  • a) Úřad pro regulaci síťových odvětví;
  • b) Úřad pro regulaci elektronických komunikací a poštovních služeb;
  • c) Slovenská obchodní inspekce;
  • d) Společnost ochrany spotřebitelů (SOS) Poprad;
  • e) Bankovní ombudsman České bankovní asociace;
  • f) Ombudspot, sdružení na ochranu práv spotřebitelů;
  • g) Slovenská asociace pojišťoven.
 • 6.4. Spotřebitel má právo obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu, pokud není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva, a to e-mailem na adrese: info@zonno.cz nebo poštou na adrese: APATEKA, s.r.o. Ladomírová 184, 09003, Slovenská republika.
 • 6.5. Spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu (dále také jako "návrh") subjektu alternativního řešení sporů, jestliže prodávající na žádost podle předchozího odstavce odpověděl zamítavě nebo na ni neodpověděl do 30 dnů ode dne jejího odeslání, a to způsobem a za podmínek blíže specifikovaných v zákoně o alternativním řešení spotřebitelských sporů.
 • 6.6. Subjekt alternativního řešení sporů může odmítnout návrh na zahájení alternativního řešení sporu mimo jiné z důvodu:
  • a) pokud spotřebitel podá návrh po uplynutí jednoho roku ode dne
   • 1. doručení zamítavé odpovědi prodávajícího na žádost spotřebitele o nápravu nebo  
   • 2. marného uplynutí 30 denní lhůty ode dne, kdy spotřebitel odeslal prodávajícímu žádost o nápravu, na kterou prodávající neodpověděl;
  • b) se spotřebitel před podáním návrhu prokazatelně nepokusil vyřešit spor komunikací s prodávajícím;  
  • c) vyčíslitelná hodnota sporu nepřesahuje částku 20 eur;
  • d) se věcí, které se návrh týká, již dříve zabýval a spotřebitel byl informován o vyřízení jeho podání, přičemž návrh neobsahuje žádné nové skutečnosti a alternativní řešení sporu by ohledem na všechny okolnosti bylo zjevně neúčelné;
  • e) je vzhledem ke všem okolnostem zřejmé, že alternativní řešení sporu by bylo možné vést jen s vyvinutím nepřiměřeného úsilí.
 • 6.7 Subjekt alternativního řešení sporů je při alternativním řešení sporu povinen postupovat nezávisle, nestranně, s náležitou odbornou péčí, s cílem urovnání sporu a přihlížet přitom na ochranu práv a oprávněných zájmů stran sporu. Pokud je po důkladném zhodnocení všech zjištěných skutečností a vyjádření stran sporu zřejmé, že strany sporu mají zájem o smírné vyřešení sporu, subjekt alternativního řešení sporů vypracuje návrh dohody o vyřešení sporu.
 • 6.8. Pokud mezi stranami sporu nedojde k uzavření dohody podle předchozího odstavce a subjekt alternativního řešení sporů na základě skutečností, které zjistí při alternativním řešení sporu, dospěje k odůvodněnému závěru, že prodávající porušil práva spotřebitele podle předpisů na ochranu práv spotřebitele, ukončí alternativní řešení sporu vydáním nezávazného odůvodněného stanoviska.
 • 6.9. Alternativní řešení sporu se končí dnem
  • a) uzavření dohody o vyřešení sporu,
  • b) vydání odůvodněného stanoviska,
  • c) odložení návrhud,
  • d) úmrtí nebo prohlášení za mrtvého v případě strany sporu, která je fyzickou osobou,
  • e) zániku bez právního nástupce v případě strany sporu, která je právnickou osobou
  • f) vyškrtnutí oprávněné právnické osoby ze seznamu.

7. Ochrana osobních údajů

 

 • 7.1. Prodávající tímto oznamuje kupujícímu, že smyslu § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů prodávající jako provozovatel bude v procesu uzavírání kupní smlouvy zpracovávat osobní údaje kupujícího bez jeho souhlasu jako dotyčné osoby, protože zpracování osobních údajů kupujícího bude prováděno prodávajícím v předsmluvních vztazích s kupujícím a zpracování osobních údajů kupujícího je nezbytné pro plnění z kupní smlouvy, v níž vystupuje kupující jako jedna ze smluvních stran. Provozovatel je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 • 7.2. Smluvní strany se dohodly, že kupující v případě, že je spotřebitelem, je povinen oznámit prodávajícímu v objednávce své jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště včetně PSČ, číslo telefonu a mailovou adresu. Smluvní strany se dohodly, že kupující v případě, že je podnikatelem je povinen oznámit prodávajícímu v objednávce své obchodní jméno, adresu sídla včetně PSČ, IČO, DIČ, IČ DPH, číslo telefonu a emailovou adresu.
 • 7.3. Kupující může zaškrtnutím příslušného políčka před odesláním objednávky vyjádřit svůj souhlas ve smyslu § 11 odst. 1 zákona o ochraně osobních údajů, aby prodávající zpracoval a uchovával jeho osobní údaje, zejména ty, které jsou uvedeny výše, a/nebo které jsou potřebné při činnosti prodávajícího týkající se zasílání informací o nových produktech, slevách a akcích na nabízené zboží a zpracovával je ve všech svých informačních systémech týkajících se zasílání informací o nových produktech, slevách a akcích na nabízené zboží. Kupující uděluje prodávajícímu tento souhlas na dobu určitou do splnění účelu zpracování osobních údajů kupujícího. Prodávající po splnění účelu zpracování zajistí neprodleně likvidaci osobních údajů kupujícího. Souhlas se zpracováním osobních údajů může kupující odvolat kdykoliv písemnou formou. Souhlas zanikne ve lhůtě 1 měsíce od doručení odvolání souhlasu kupujícím prodávajícímu.
 • 7.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje při objednávce uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně svých osobních údajů.
 • 7.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu jako zpracovatele. Aktuálně informace o zpracovatelích osobních údajůsi může kupující prohlédnout kdykoliv.
 • 7.6. Osobní údaje budou zpracovány po dobu neurčitou v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 • 7.7 V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů způsobem, který je v rozporu se zákonem, zejména pokud jsou osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
  • požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
  • požádat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
 • 7.8. Pokud kupující požádá o informaci o zpracování osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci poskytnout. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné pro poskytnutí informace.
 • 7.9. Kupující je seznámen s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. Prostřednictvím nastavení svého webového prohlížeče může kupující jednotlivé cookies ručně mazat, blokovat nebo zcela zakázat. Jednotlivé cookies lze také blokovat nebo povolit jen pro konkrétní stránky. Bližší informace jsou obsaženy v zásadách používání souborů cookies.

8. Závěrečná ustanovení

 

 • 8.1. Jazykem komunikace mezi provozovatelem a kupujícím a jazykem kupní smlouvy je slovenský jazyk. Uzavřené kupní smlouvy jsou archivovány provozovatelem v elektronické podobě a nejsou přístupné jiným osobám.
 • 8.2. V případě, že by některá ustanovení těchto obchodních podmínek byly z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nevyvolává tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí obchodních podmínek nebo kupní smlouvy.
 • 8.3. Znění těchto obchodních podmínek může provozovatel měnit. Změněné obchodní podmínky jsou účinné dnem jejich zveřejnění. Práva a povinnosti provozovatele a kupujícího vzniklé přede dnem nabytí účinnosti nového znění obchodních podmínek nejsou změnou dotčeny.
 • 8.4. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, tak si strany sjednávají, že vztah založený kupní smlouvou jakož i všechny případně spory z něho vyplývající se řídí právem Slovenskej republiky.
 • 8.5. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu zajišťuje v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dohled nad oblastí ochrany osobních údajů provádí Úřad pro ochranu osobních údajů. Orgánem dozoru na ochranu kupujícího jako spotřebitele je Slovenská obchodná inšpekcia, Inspektorát SOI pro Prešovský kraj, Obráncov mieru 6, 080 01 Prešov 1, Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa, Tel. č .: 051/7721 597, Fax č .: 051/7721 596, E-mail: pr@soi.sk.
 • 8.6. Smluvní strany se dohodly, že na projednání jakýchkoli sporů mezi provozovatelem a kupujícím je dána příslušnost soudů Slovenskej republiky. Případné spory mezi provozovatelem a spotřebitelem je možné řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporů, kterým je Slovenská obchodná inšpekcianebo jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky. Provozovatel doporučuje kupujícímu nejdříve využití elektronické adresy info@zonno.czpro vyřešení vzniklé situace dříve jak bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu.

 

Ve Svidníku dne 7.5.2021
APATEKA, s.r.o.

Zonno.cz najdete na Diomi.cz